אחריות סביבתית

דרך ארוכה עבר תחום האריזה החל משנות ה-50, אשר אופיינו בצריכה רבה של חומרי גלם ועד לתקופה זו, בה נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות השגת יעילות מרבית תוך ניצולת חומרי גלם חסכונית.

קבוצת פלסטו-קרגל הינה מחלוצות התעשייה בישראל, אשר שמה לה למטרה את אימוץ המודל האירופאי וקידום תהליכי הייצור תוך שימור וטיפוח הסביבה.

הקבוצה רואה עצמה כמחויבת לנושא ומיישמת מדיניות אחידה ועקבית במספר מישורים עיקריים:

שיתוף הגורמים שלהם נגיעה באיכות הסביבה ועמידה בכל החוקים, הצווים, התקנות, דרישת רשויות ותקנים מחייבים קיימים, אשר פורסמו על ידי הלקוחות וגופים מוסמכים אחרים.

עידוד השימוש במערכת ניהול סביבתי אצל ספקים וקבלני משנה, חתירה למזעור השפעה סביבתית שלילית והכללת שיקולי מחזור בתכנון מהלכים ומוצרים חדשים והפקתם בתהליכי ייצור מתקדמים.

הקבוצה מחויבת לשיפור מתמיד, לחינוך והדרכת עובדים בנושאים אלו וכן מסייעת בפעילויות קהילתיות,  הקשורות לאיכות הסביבה.

החל משלב עיבוד חומרי הגלם בתהליך ידידותי לסביבה, דרך שימוש מושכל בתוצרי פחת ופלט וכלה בהחדרת תהליכים חדשניים המצמצמים נזקים אקולוגיים הקבוצה חותרת, הלכה למעשה, למציאת פתרונות סביבתיים יעילים.

במהלך השנים האחרונות הוטמעו בחטיבות הקבוצה שיטות התורמות לשמירה על איכות הסביבה:

בחטיבת הקרטון הגלי קודמו תהליכים המאפשרים שימוש מופחת בחומרי גלם, איסוף פסולת ייצור ומחזורה, והוקמה מערכת מתקדמת לטיהור מים.

תהליך ייצור הקרטון בקרגל עובד במיחזור מלא. כלל פסולת הקרטון נאספת באופן מסיבי ומועברת למיחזור בנייר חדרה ואתרים נוספים.

בחטיבת האריזות הגמישות מופעלת מערכת לטיהור אוויר הממזערת פגיעה בסביבה על ידי פסולת תעשייתית ומבטיחה שפליטות גזים תעשייתיים לא יסכנו אדם וסביבה.

·     הנהלת החברה רואה חשיבות רבה בקביעת מדיניות בב"ת ולניהול סביבה ועמידה בה, בכל הקשור למוצרים ו/או השירותים העלולים להשפיע על הסביבה, הבטיחות וגיהות העובדים ולכן מחויבת לקיים את הדרישות המוגדרות בתקן ISO14001 , בתקן ISO45001 ובכל הדרישות התחיקתיות המחייבות (דרישות על פי דין ואחרות).

 

 

 

מדיניות איכות הסביבה

·        להלן עיקרי מדיניות הבב"ת והסביבה של החברה:

v      מחויבות לספק תנאי עבודה בטוחים ובריאים ולמנוע ככל שניתן פגיעה בעובדים בהתאם לרמות הסיכון שהוגדרו.

v      מחויבות לעמידה בכל הדרישות התחיקתיות והסביבתיות והתקנים המחייבים (על פי דין ודרישות אחרות) את המוצר ו/או את החברה ואשר פורסמו על ידי הלקוחות, בעלי עניין וגופים מוסמכים תוך סקירה תקופתית למידת העמידה בהם.

v      ניצול הזדמנויות (כגון שדרוג תהליכים, כניסה לתחומי ייצור חדשים), לשיפור רמת הבטיחות בארגון.

v      קביעה ומעקב אחר מדדי בקרה ויעדים על מנת לשפר בהתמדה את פעולות הבטיחות, הגיהות והסביבה.

v      תכנון המוצרים כך שיביא למינימום את ההשפעות הבטיחותיות והסביבתיות בעת הייצור, בעת השימוש ובעת סילוק והשמדת המוצר.

v      מחויבות לסילוק/ צמצום גורמי סיכון וההשפעות הסביבתיות בהתאם למדרג בקרות שהוגדרו (סילוק, החלפה, בקרות והדרכות ושימוש בציוד מגן אישי) עד לרמת סיכון קביל.

v      מחויבות לשיתוף והתייעצות עם העובדים ונציגיהם בתהליכים הקשורים לבב"ת וסביבה.

v      מחויבות לשיפור מתמיד, מניעה של זיהום, הפחתת פסולת והפחתה של צריכת משאבים (חומרים, דלק ואנרגיה) והתחייבות להשבה ומחזור ככל הניתן.

v      בקרה מתמדת אחר פעילויות הקשורות בבטיחות ובניהול סביבתי, תוך זיהוי גורמי 
   סיכון, הצגתם לעובדים וביצוע פעולות למזעורם /מניעתם.

v      חינוך והדרכת העובדים לפעילויות בטיחות וסביבה.

v      עידוד השימוש במערכת בטיחות וניהול סביבתי אצל ספקים וקבלני משנה.

________________________

מאשר: גבי נגר – מנכ"ל

 

 

 

 


 

 


            מדיניות ניהול אנרגיה

ספטמבר 2020

 

·        הנהלת החברה רואה ערך עליון בניהול נכון של צריכת האנרגיה שלה, תוך שימוש באנרגיה מתחדשת וירוקה.

·        החברה תקיים מערכת ניהול אנרגיה המבוססת על תקן ISO50001:2018.

·        החברה תקיים את החוקים והתקנות (דרישות דין ואחרות) הנוגעים לניהול האנרגיה.

·        החברה תקצה משאבים ואמצעים נדרשים (ככל שניתן) לצורך הפעלה תקינה של מערכת ניהול האנרגיה.

·        החברה תקבע יעדים להתייעלות אנרגטית ותפעל להשגתם, לשיפורם המתמיד ולעדכונם מדי תקופה במסגרת סקרי ההנהלה

·        להשגת היעדים יבוצעו ניטורים תקופתיים וסקרי אנרגיה, ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה, ותוכן תכנית להתייעלות אנרגטית ותציגם כפרויקט לכל דבר תוך מעקב ועדכון שוטף להתקדמותם.

·        החברה תכלול שיקולי ניהול אנרגיה בתהליכי תכן, רכש, ייצור(מוצרים ושירותים) ואחזקה בשאיפה לשיפור ביצועי האנרגיה.

·        החברה תפעל בשיתוף פעולה, קשר ותמיכה עם הרשויות הממונות, עם לקוחותיה וספקיה בכל ההיבטים הנוגעים למערכת ניהול האנרגיה.

·        החברה תפעל לזמינות המידע בנושא האנרגיה והפצתה לעובדים תוך שיתופם ביעדים שהוגדרו.

 

 

 

________________________

מאשר: גבי נגר – מנכ"ל

 

 

 

 

אחריות סביבתית
מעורבות קהילתית
מצויינות טכנולוגית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב