פלסטושק - אריזות גמישות
קבוצת קרגל

הודעות לציבור

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ב', 18.9.2017, בשעה 12:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ב', 25.9.2017, בשעה 12:00, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").

תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: (1) אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם חברת בשליטת מר אלי אשרף; (2) תיקון מדיניות התגמול של החברה; (3) אישור תיקון מסמכי ההתאגדות של החברה; (4) אישור והענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לנושאי משרה.

זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ב', 21.8.2017. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ה-31.8.2017. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ה-5.9.2017.

פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 13.8.2017, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2017-01-069937 ו-2017-01-069943).

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

קבוצת פלסטו קרגל בע"מ ("החברה") כינוס אסיפה שנתית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ד', 13.6.2018, בשעה 10:00 במשרדי קרגל בע"מ, אזור התעשייה הצפוני לוד, ת.ד. 65. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ד', 20.6.2018, בשעה 10:00, באותו מקום ("האסיפה הנדחית").תיאור תמציתי של הנושא שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה; (2) אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח; (3) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כעת בדירקטוריון החברה. זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות תשנ"ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ד', 16.5.2018. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שכתב הצבעה או ייפוי כוח מתאים יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות ומ-2 ימי עסקים, בהתאמה, לפני מועד האסיפה הכללית, במשרדי קרגל בע"מ (אצל עו"ד יעל לבין). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית שהינו מועד נעילת המערכת. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד ה-26.5.2018. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד ה-31.5.2018. פירוט הנושא שעל סדר היום, תיאור תמציתי של ההחלטה המוצעת ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 10.5.2018, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס האסיפה (אסמכתא: 2018-01-046909).

קבוצת פלסטו קרגל בע"מ