PlastosacMain logo

שקיות בעלות קפל חיזוק

שקיות בעלות קפל חיזוק (Enlarge)

לשקיות אלה קפל חיזוק בחלק העליון אשר מעניק להן חוזק מכאני משופר. מסופקות גם עם תחתית קשיחה. 

הדפסה עד 6 צבעים. 

PrintTell a friend